# Các khái niệm


# 1. GOLD

Là đơn vị điểm tích lũy được dùng trong TeaWork. Bạn có thể dùng nó để mua các đồ có trong Shop hoặc chuyển/ khen tặng cho các thành viên khác.

# 2. Mã cá nhân (Mã bảo mật)

  • Mã cá nhân của mỗi người là một chuỗi gồm 12 từ ngẫu nhiên và duy nhất. Hãy đảm bảo mã cá nhân của bạn được giữ kín.
  • Bạn sẽ nhận được mã cá nhân của mình khi lần đầu tiên đăng nhập/ đăng ký vào app.

# 3. Workspace

  • Workspace trong TeaWork là "Không gian làm việc" mà bạn khởi tạo cho công ty. Mỗi công ty tương ứng với một workspace.
  • Tên workspace bắt buộc có ít nhất 3 ký tự trở lên và không được trùng với tên các workspace đã có.