# Hướng dẫn truy cập CMS

Đầu tiên, bạn truy cập vào trang quản trị (CMS) (opens new window)

Tương tự như trên ứng dụng, bạn sẽ có 3 cách để đăng nhập vào CMS:

Cách 1: Đăng nhập bằng PolkaID

Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản Google

Cách 3: Đăng nhập bằng Mã cá nhân (Mã bảo mật)